20fang1.jpgThomas Ahlstrand, åklagare vid internationella åklagarkammaren i Göteborg, skriver idag i en debattartikel i Göteborgs Posten att sexköpslagen gör nytta – men behöver skärpas.

Debattartikeln är intressant för den är mer jordnära och konkret i sin argumentation än vad vi vanligtvis brukar se i debatten. Ahlstrand har en annan utgångspunkt och en annan syn på prostitution än vad jag har, men trots detta är vi överens i mycket.

I tisdags dömde hovrätten i Göteborg fyra män, som köpt sexuella tjänster genom en hallick, till villkorlig dom och böter.

Domen betyder att hovrätten bedömde deras brott som kvalificerat för fängelse, men att det inte behövdes i det enskilda fallet. Det är en viktig dom som har ändrat tidigare praxis. Målet har samband med det mål där hovrätten i september 2007 dömde fyra ryska medborgare för koppleri och grovt koppleri.

Thomas Ahlstrand välkomnar hovrättens dom för han menar att sexköparen understödjer en verksamhet som i sig redan är brottslig och samhällsfarlig. Jag vill påpeka att man kan säga så om sexuell människohandel men inte om försäljning av sexuella tjänster. Att sälja sex är inte brottsligt om det sker av en enskild sexsäljare som inte har bett eller har fått hjälp av någon att sälja sina sexuella tjänster.

19lju2.jpgFaran för samhället av att det finns sex till försäljning i form av sexuella tjänster kan diskuteras. Jag kan bara se fördelar för samhället i detta. Sex är hälsosamt och människor mår bättre om deras behov av sex, närhet och intimitet tillfredställs. Och detta mänskliga behov kan inte alltid tillfredställas inom vanliga normer och relationer.

Ahlstrand jämför sexköp med häleri:
”Skälet till att vi bestraffar hälaren är att vi menar att häleribrottet som sådant är en förutsättning för stöldbrottet. Skälet är alltså allmänpreventivt. Avhåller sig sexköparen från köp i människohandels- brotts- eller koppleribrottssituationer minskar utrymmet för dessa brottstyper.”

Om vi ska jämföra med häleri så skulle jag vilja påstå att en hallick som profiterar sig på sexförsäljning är hälaren. Våra kunder är den som köper stöldgods av en hälare. Och den personen kan vara helt i ovetskap om att det är en hälare han köper ifrån samt att det han köper är stöldgods.

”Ingen sexköpare vill höra att de förtrycker den de köper sex av. Myten om den lyckliga horan är till för att befria sexköparen från det ansvaret.”

Myten om den lyckliga horan har skapats av av dem som enbart har sett baksidorna av branschen och av motståndare till prostitution för att minska trovärdigheten hos sexsäljare som berättar att de tycker om att arbeta med sex. Det är ingen myt som kundern har skapat för att rättfärdiga sina sexköp.

19lju1.jpgDet finns ingen marknad för att köpa våldtäkter. Kundens uppsåt är normalt att köpa en sexuell tjänst av en människa som tycker om att arbeta med sex och erotik, kundens uppsåt är inte att utnyttja eller begå ett sexuellt övergrepp mot någon person. Och om man läser rikskriminalens rapporter om hur sexuell människohandel bedrivs så förstår man att det måste vara svårt för kunden att upptäcka att det är sexuell människohandel det handlar om.

Om man däremot kan visa att kunden hade kännedom om att det rörde sig om sexuell människohandel, att kunden förstod att sexsäljaren var under hot eller tvång, eller om sexköparens uppsåt har varit att utnyttja en annan människa så handlar det verkligen om ett brott.

Men varför åtalar man då inte sexköparen för våldtäkt och sexuellt utnyttjande istället för sexköp? För om man åtalar för ett grövre brott än sexköp så kan ju sexköparen i dessa fall dessutom dömas till ett hårdare och ett mer rättvist straff än vad sexköpslagen tillåter.

Jag pratade kort med Thomas Ahlstrand imorse och frågade honom detta. Han sa att man i princip skulle kunna göra det om man kan bevisa det, men att det aldrig har prövats. Detta skulle dessutom bara vara görligt i fall där det är mycket uppenbart att det handlar om sexuell människohandel och det är sällan det är så klart för sexköparen.

Min rättssyn säger mig att det är bara när en sexköpare är medveten om att han utnyttjar eller förgriper sig på en annan människa som han kan straffas. Vad tycker du?

20fang2.jpg”Men en prostituerad kvinna i ett människohandelsbrott är erfarenhetsmässigt en utnyttjad person i ett extremt utsatt underläge – formellt frivillig eller inte.”

En människa som är ett offer för sexuell människohandel har berövats sin frihet. Det kan därför inte finnas någon frivillighet, varken formell eller informell, en människa väljer inte att bli en slav. Människohandelsbrottet handlar om slaveri, om att en människa har berövats sin frihet.

Thomas Ahlstrand skriver också att ex. jag talar i eget ekonomiskt intresse. Men personligen är det inte jag som drabbas hårdast av dagens lagstiftning, min agenda handlar om att göra situationen bättre för de mest utsatta sexsäljarna, sexsäljarna på gatan och de migrerande sexsäljarna som kommer hit från andra länder. Min agenda är mänskliga rättigheter, människors lika värde och jag drivs av min människosyn och mitt rättspatos.

20fang3.jpg”Vårt förbud mot sexköp i Sverige är det bästa som hänt bekämpandet av organiserad människohandel och prostitution. Genom den lagen har människohandlarnas främsta verktyg tagits ifrån dem, och det är den lagens förtjänst, att gatorna i våra storstäder inte alls uppvisar samma bild av mänsklig – och kvinnlig – misär som storstäderna i våra grannländer.”

Sexköpare är inte människohandlares främsta verktyg för att bedriva människohandel. Förutsättningarna för människohandeln är mer beroende av den utsattas situation och förhållanden i hemlandet.

Det är människors behov av sex som gör att efterfrågan på sexuella tjänster finns och det behovet kan vi inte lagstifta bort.

Sexköpslagen har inneburit att gatuprostitutionen har minskat något i Sverige. Sexköpslagen har också inneburit att riskerna och våldet mot sexsäljare har ökat och att de sexsäljare som är i behov av hjälp och stöd är svårare att nå för organisationer och myndigheter.

” Det är också frågan om människosyn, hur vi ser på kvinnor som är prostituerade. Även en prostituerad har ett värde som människa; även en prostituerad har en sexuell integritet som det är rättsordningens uppgift att skydda och värna.

20fang8.jpgAtt en kvinna, mot betalning, inlåter sig med en man, betyder inte att hon har en plikt att inlåta sig med en annan; detta gäller alla kvinnor, prostituerade såväl som andra. Ingen man har rätt att kräva sexuell tjänst av en prostituerad bara för det att han är villig att betala.”

Dessa rader av Thomas Ahlstrand gläder mig, även om fortsättningen sedan inte var så rolig. Det finns ingen som argumenterar för att kunderna ska ha rätt att köpa sexuella tjänster, någon sådan rätt finns inte och bör inte heller finnas.

Det är alltid säljaren som sitter på rätten att neka till en affärstransaktion och det ska han/hon göra utan att behöva ge något skäl eller förklaring.

” Men kvinnor i en sexköpssituation saknar ofta varje reell möjlighet att vägra medverkan. Det är i ett sådant läge inte intressant om det enda viktiga för henne är frågan om betalning. Det viktiga är att hon, även om hon inte utsatts för våldtäkt eller något annat, grövre brott, genom sexköpet kan hamna i en situation som är omöjlig för henne att ta sig ur.”

20fang5.jpgJag förstod när jag pratade med Thomas Ahlstrand att han här enbart tänkte på kvinnor som säljer sex i organisationer som sysslar med koppleri eller människohandel. Jag skulle aldrig uttrycka mig så här eftersom jag utgår från mig själv och alla de kollegor jag känner. Och oss kommer aldrig åklagare och polis i kontakt med.

Ahlstrand anser att sexköpslagen absolut behövs och att den är effektiv i den meningen att den håller efter, begränsar och försvårar prostitution och människohandelsbrott. Han skriver också att till sist så är lagen så effektiv som samhället – polisen, socialarbetarna, åklagarna, domstolarna – väljer att göra den.

Jag håller inte med honom. Jag anser att de negativa konsekvenserna av sexköpslagen är överväldigande, jag kan inte se några positiva effekter av den.

Ahlstrand vill skärpa sexköpslagen så att det finns en möjlighet att döma till fängelse i upp till i vart fall ett år för svåra fall, till exempel där det handlar om köp från en människohandlare. Med en sådan lagändring skulle det dels bli möjligt att döma sexköpare till fängelse, och det skulle också bli möjligt att anhålla en misstänkt sexköpare medan polisen genomsökte till exempel hans bostad eller en dator efter bevis för brottet.

20fang6.jpgJag har svårt att se nödvändigheten i detta, sexköp handlar framför allt om samtyckande vuxna människors handlade och är det inte så… ja då har vi ju andra lagar som kan träda in.

Thomas Ahlstrand menar att det inte behöver vara särskilt svårt att visa på att sexköparen haft uppsåt att köpa sex från en brottsorganisation.

Hans uppfattning är att:

  • om köparen har förhandlat om tillgång, pris, tid och plats med en annan person än med sexsäljaren själv
  • om sexsäljare byts ut med jämna mellanrum
  • om sexsäljaren ger ett allmänt bortkommet intryck (bristande språkkunskaper, oförmåga att klara sig själv i samhället)
  • om sexsäljaren ger uttryck för att inte själv råda över situationen utan till exempel hänvisar till någon annan för att avgöra olika frågor

… så är det exempel på omständigheter som, tillsammans eller var för sig, kan visa att köparen haft uppsåt till att utnyttja en inom en människohandels-/ koppleriorganisation. Än tydligare blir naturligtvis uppsåtet om sexsäljaren är inspärrad eller övervakad eller om vederlaget skall lämnas till en annan person än sexsäljaren själv.

20fang7.jpgDetta är bra exempel på situationer som kan tyda på att det är sexuell människohandel det handlar om. Men det kan också vara tecken på helt andra saker, som att sexsäljaren har betalat för att få hjälp av någon annan i vissa ärenden och/eller att det är en sexarbetare som migrerat från ett annat land.

Ahlstrand avslutar sin artikel med orden: ”Sexköpslagen bör skärpas, för att vi bättre skall kunna värna dem som behöver det, för att vi bättre skall kunna komma åt dem som utnyttjar och förtrycker utsatta kvinnor.”

Jag vill ha en mer sansad politik och lagstiftning kring försäljning och köp av sexuella tjänster, en avkriminalisering som innebär att strafflagstiftningen kring sexuella tjänster mot betalning mellan samtyckande vuxna individer avskaffas.

Istället för att som idag där vi i princip är helt värn- och rättslösa så skulle sexsäljare skulle då verkligen kunna skyddas av de lagar som redan finns, som lagar mot våldtäkt, sexuellt utnyttjande och människohandel.

.

.
Andra bloggar om: , , , , ,
, , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png